• identifikování dobrých
  praxí využívání ICT
  ve výukových procesech
 • Community of Practice,
  která bude podporovaná
  virtuálními a sociálními nástroji
 • podporování využívání
  sítí nové generace ves
  vzdělávacích komunitách

Obsah

V posledních letech je na evropské úrovni kladen stále větší důraz na zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky a na jejich aktivní využívání ve výuce, a to zejména díky řadě strategií a politik implementovaných v rámci projektů realizovaných v průběhu posledních 20ti let. V souvislosti s tímto vývojem je potřeba analyzovat a reflektovat současnou situaci a na základě těchto analýz a reflexí vytvořit soubor doporučení a vodítek, které by byly zaměřené na zlepšování technik výuky a učení se s pomocí ICT. Zejména je důležité věnovat pozornost oblasti přírodovědných a technických oborů, kde může využití ICT částečně nahradit nákladné laboratorní vybavení. Právě proto je hlavním cílem tohoto projektu vypracování plánu pro ještě rozsáhlejší a účinnější využití informačních a komunikačních technologií ve výuce v základním, středním a odborném školství. Účelem projektu je vyhodnocení možností využití ICT a příprava směrnic za účelem vyhledání a identifikování dobrých praxí využívání ICT ve výukových procesech v oblasti přírodovědných a technických předmětů. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí široké diskuse všech, kteří se tímto tématem zabývají (učitelé, lektoři, ředitelé škol atd.), kteří budou sdruženi v Asociaci ICT Ways Network ( Community of Practice), která bude podporovaná virtuálními a sociálními nástroji.

Předpokládanými výstupy projektu jsou: (1) Vytvoření přehledu stávajících ICT učebních pomůcek v základním a středním školství v Evropě a zmapovat mezery a nedostatky v SW a HW, zejména v oblasti technických a přírodovědných vyučovacích předmětů; (2) Prokázání pozitivních dopadů zavádění ICT do vyučování na školách; (3) Analýza vzdělávacích možností pro učitele v oblasti užívání ICT, zhodnocení motivace studentů a učitelů při užívání ICT pomůcek ve školách; (4) Doporučení dobrých praxí a osvědčených postupů užívání ICT v přírodovědných a technických předmětech. Realizace projektu vychází z cílů strategie „Digitální Agenda 2015“, která je zaměřena na „podporování využívání sítí nové generace ve vzdělávacích komunitách, poskytování služeb a edukativního obsahu v oblastech zájmu, zkvalitňování infrastruktury a technologického zařízení a vybavení ve stávajících školách a školních zařízeních", a zároveň reaguje na doporučení „Technologického plánu pro vzdělávání“, který identifikuje potřeby dalšího vzdělávání a odborné certifikace pedagogických pracovníků, které by podpořily modernizaci školství v Evropě.

VideoTwitter