• "best practices - najlepšie príklady"
  využívania ICT vo výučbe
  - učebných procesov
 • "Community of Practice"
  podporovanej virtuálnymi
  a sociálnymi nástrojmi
 • podporovať využívanie
  novej generácie sietí pre
  vzdelávacie komunity tým

Zhrnutie

V dôsledku rozdielnych stratégií a politík realizovaných od 80. rokov v niekoľkých európskych projektoch, došlo v posledných rokoch k nárastu začlenenia informačných a komunikačných technológií do vzdelávania. V tejto súvislosti je potrebné analyzovať a reflektovať aktuálnu situáciu a vypracovať usmernenia vedúce k skvalitneniu výučby pomocou ICT, a to najmä vo vzťahu k výučbe vedných predmetov, kde drahé laboratória môžu byť čiastočne nahradené ICT nástrojmi. Hlavným cieľom tohto projektu je vypracovanie plánu realizácie/využívania informačných a komunikačných technológií na základných a stredných školách a odborných učilištiach, s akcentom na ich využívanie a navrhnúť postupy vedúce k identifikácii „best practices - najlepšie príklady" využívania ICT vo výučbe - učebných procesov v oblasti vied. To sa dosiahne prostredníctvom rozšírenej diskusie odborníkov zoskupených v "Community of Practice" podporovanej virtuálnymi a sociálnymi nástrojmi.

Očakávanými výsledkami projektu sú: (1) poskytnúť prehľad existujúcich ICT na základných a stredných školách v Európe a existujúcich medzier v softvéroch a hardvéroch, najmä vo vedných odboroch, (2) Ukázať vplyv zavedenia informačných a komunikačných technológií v triedach, (3) analyzovať vzdelávacie postupy pri používaní informačných a komunikačných technológií pre učiteľov a ohodnotiť motiváciu študentov a učiteľov používať ICT v triede, (4) odporučiť osvedčené postupy pri využívaní ICT vo vedných predmetoch.

Realizácia tohto projektu zodpovedá plánu "Digitálna agenda 2015", ktorého cieľom je "podporovať využívanie novej generácie sietí pre vzdelávacie komunity tým, že budú poskytované služby a záujmový vzdelávací obsah, ktorý zvýši infraštruktúru a technologické vybavenie v existujúcich verejných školách" a technologický plán so zameraním na vzdelávanie, ktorý identifikuje potrebu vzdelávania a certifikácie učiteľov pre modernizáciu školstva v Európe.

VideoTwitter