CÍLE A VÝSLEDKY PROJEKTU

Hlavním cílem sítě „ICT Ways” je vypracování plánu pro rozsáhlejší a účinnější využití informačních a komunikačních technologií ve výuce v základním, středním a odborném školství. Účelem projektu je vyhodnocení možností využití ICT a příprava doporučení a vodítek za účelem vyhledání a identifikace dobrých praxí využívání ICT ve výukových procesech. Projekt se soustředí zejména na aplikaci a využití ICT pomůcek a nástrojů ve výuce přírodovědných a technických předmětů. Síť “ICT Ways” bude analyzovat stávající praxi v aplikaci aktivních metod a postupů do vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti užívání ICT (GBL, sociální spolupráce, řešení problému, projektový přístup apod.) a zaměří se také na zhodnocení motivace studentů a učitelů při užívání ICT pomůcek ve školách, jak v rámci projektového konsorcia, tak také v rámci dalších subjektů a projektů. V průběhu projektu budou také analyzovány interaktivní technologie užívané při výuce, a to v celé šíři od interaktivních tabulí a mobilních zařízení po nízkonákladové 3D systémy a jejich využití ve vzdělávání. Projekt vytvoří podmínky pro výměnu dobrých praxí a přenos zkušeností mezi účastníky a subjekty zapojenými v síti „ICT Ways“, která se bude rozrůstat zapojováním dalších zainteresovaných subjektů nebo institucí.

Předpokládanými výstupy projektu jsou: (1) Vytvoření přehledu existujících ICT učebních pomůcek v základním a středním školství v Evropě a zmapovat mezery a nedostatky v SW a HW, zejména v oblasti technických a přírodovědných vyučovacích předmětů; (2) Prokázání pozitivních dopadů zavádění ICT do vyučování na školách; (3) Analýza vzdělávacích možností pro učitele v oblasti užívání ICT, zhodnocení motivace studentů a učitelů při užívání ICT pomůcek ve školách; (4) Doporučení dobrých praxí a osvědčených postupů užívání ICT v přírodovědných a technických předmětech, včetně směrnic a doporučení týkajících se užití specifického HW a SW, které projektové konsorcium vyhodnotí jako zvláště vhodné; (5) Vytvoření Asociace ICT Ways Network (Community of Practice) za účelem rozšíření spolupráce; (6) Vytvoření ICT výukových modulů pro učitele, kteří tak budou moci získat odpovídající znalosti a dovednosti; (7) Rozšíření těchto výukových modulů tak, aby bylo možno předložit návrh na zavedení postgraduálního nebo jiného podobného typu VŠ studia, jehož předmětem by bylo využívání ICT ve výuce; (8) Příprava a realizace popularizačních akcí zaměřených na diseminaci výstupů a výsledků projektu a sítě „ICT Ways“ jako takové, tj. místních workshopů a seminářů, na kterých si učitelé budou moci prakticky odzkoušet některé ICT pomůcky a nástroje; (9) Založení evropské asociace „ICT Ways“, která bude pokračovat v aktivitách projektu i po ukončení jeho financování z programu Comenius.

VideoTwitter