Ciele

Hlavným cieľom siete „ICT Ways” je vypracovanie plánu na rozsiahlejšie a účinnejšie využitie informačných a komunikačných technológií vo výuke na základných, stredných a odborných školách. Účelom projektu je vyhodnotenie možností využitia ICT a príprava doporučení a návodov na vyhľadanie a identifikáciu dobrých praxí využitia ICT vo výukových procesoch. Projekt je zameraný najmä na aplikáciu a využitie ICT pomôcok a nástrojov vo výuke prírodovedných a technických predmetov. Sieť “ICT Ways” bude analyzovať súčasnú prax v aplikácii aktívnych metód a postupov do vzdelávania pedagogických pracovníkov v oblasti používania ICT (GBL, sociálna spolupráca, riešenie problému, projektový prístup apod.) a rovnako sa zameria aj na zhodnotenie motivácie študentov a učiteľov pri používaní ICT pomôcok na školách, a to v rámci projektového konzorcia ako aj v rámci ďalších subjektov a projektov. V priebehu projektu budú analyzované interaktívne technológie používané vo výuke, a to komplexne od interaktívnych tabúľ a mobilných zariadení až po nízkonákladové 3D systémy a ich využitie vo vzdelávaní. Projekt vytvorí podmienky pre výmenu dobrých praxí a prenos skúseností medzi účastníkmi a subjektami participujúcimi v sieti „ICT Ways“, ktorá se bude rozrastať vďaka zapojeniu ďalších zainteresovaných subjektov alebo inštitúcií.

Predpokladanými výstupmi projektu sú: (1) Vytvorenie prehľadu existujících ICT učebných pomôcok v základnom a strednom školstve v Európe a zmapovanie medzier a nedostatkov v SW a HW, najmä v oblasti technických a prírodovedných vyučovacích predmetov; (2) Preukázanie pozitívnych dopadov zavádzania ICT do vyučovania na školách; (3) Analýza vzdelávacích možností pre učiteľov v oblasti používania ICT, zhodnotenie motivácie študentov a učiteľov pri používaní ICT pomôcok na školách; (4) Doporučenie dobrých praxí a osvedčených postupov používania ICT v prírodovedných a technických predmetoch, vrátanie smerníc a doporučení týkajúcich sa využívania špecifického HW a SW, ktoré projektové konzorcium vyhodnotí ako obzvlášť vhodné; (5) Vytvorenie Asociácie ICT Ways Network (Community of Practice) za účelom rozšírenia spolupráce; (6) Vytvorenie ICT výukových modulov pre učiteľov, ktorí tak budú moct získať odpovedajúce znalosti a dovednosti; (7) Rozšírenie týchto výukových modulov tak, aby bolo možné predložiť návrh na zavedenie postgraduálneho alebo iného podobného typu VŠ studia, ktorého predmetom by bolo využívanie ICT vo výuke; (8) Príprava a realizácia popularizačných akcií zameraných na disemináciu výstupov a výsledkov projektu a siete „ICT Ways“ ako takých, tj. miestnych workshopov a seminárov, na kterých si učitelia budú môcť prakticky vyskúšať niektoré ICT pomôcky a nástroje; (9) Založenie európskej asociále „ICT Ways“, ktorá bude pokračovať v aktivitách projektu i po ukončení jeho financovania z programu Comenius.

VideoTwitter